Leveringsvoorwaarden Tolk Nederlandse Gebarentaal


Artikel 1 - Definities

 1. Tolk: Een bij het Register Tolken Gebarentaal ingeschreven tolk Nederlandse Gebarentaal.
 2. Opdrachtgever: De partij waarmee de tolk een overeenkomst aangaat. Dit kan zijn een natuurlijk persoon of een rechtspersoon (bijv. een organisatie, school, vereniging, etc.).
 3. Opdracht: Een opdracht van de opdrachtgever aan de tolk om tolkwerkzaamheden uit te voeren.

Artikel 2 - Totstandkoming van de opdracht

 1. Een opdracht komt tot stand wanneer opdrachtgever en tolk schriftelijk, e-mail inbegrepen, ten minste zijn overeengekomen wanneer, waar, voor wie en hoe lang de tolk zijn werkzaamheden zal verrichten. Mondelinge afspraken dienen schriftelijk bevestigd te worden voordat er sprake is van een opdracht.
 2. Bijzonderheden betreffende de opdracht die nodig zijn voor de tolk om te kunnen beoordelen of hij de opdracht kan aanvaarden, moeten voorafgaand aan de overeenkomst van de opdracht door de opdrachtgever aan de tolk worden doorgegeven.
 3. Indien de tolk in geval van ziekte of overmacht de overeenkomst opzegt, zal hij, voor zover in zijn vermogen ligt, zijn medewerking verlenen aan het vinden van een vervangende tolk.

Artikel 3 - Uitvoering van de opdracht

 1. Verplichtingen van de tolk
  1. De tolk is verplicht de opdracht naar beste kunnen uit te voeren.
  2. De tolk neemt daarbij zo veel als naar zijn oordeel mogelijk en redelijk is de aanwijzingen van de opdrachtgever in acht.
  3. De tolk last tolkpauzes in waar hij dit nodig acht en geeft dit, indien mogelijk, voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht aan bij de opdrachtgever.
  4. De tolk verplicht zich tot volstrekte geheimhouding van alles wat hij bij de voorbereiding op en de uitvoering van de opdracht verneemt.
  5. De tolk handelt in overeenstemming met de Beroepscode Tolken Gebarentaal.
 2. Verplichtingen van de opdrachtgever
  1. De opdrachtgever is verplicht om de tolk tijdig te voorzien van alle informatie die de tolk nodig heeft om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren.
  2. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de personen of instellingen waar of waarvoor getolkt gaat worden tijdig op de hoogte zijn van de opdracht aan de tolk.
  3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle mogelijke omstandigheden en voorzieningen die de kwaliteit van het tolken kunnen bevorderen.
  4. Opdrachtgever is verplicht de door de tolk geleverde diensten schriftelijk te bevestigen door ondertekening van het door de tolk opgestelde en door de opdrachtgever goedgekeurde formulier 'Uitvoering Tolkopdracht'.
  5. Wanneer de opdrachtgever/klant een half uur na aanvang van de opdracht zonder bericht niet aanwezig is op de afgesproken locatie, is de tolk gerechtigd te vertrekken. Opdrachtgever is in dit geval verplicht het door de tolk opgestelde formulier 'Uitvoering Tolkopdracht' alsnog te ondertekenen. De tolk dient het ondertekende formulier 'Uitvoering tolkopdracht' uiterlijk een week na toezending retour van de opdrachtgever/klant te hebben ontvangen.
  6. Bij het factureren van een tolkopdracht wordt uitgegaan van een minimum declaratietijd van 30 minuten.

Artikel 4 - Honorarium, betaling

 1. Betalingen via de uitkeringsinstanties
  1. Opdrachtgevers die voor het gebruik van de diensten van een tolk een beschikking hebben in het kader van de wet WIA of de AWBZ, ondertekenen het formulier 'Uitvoering Tolkopdracht' waarop de verleende diensten staan vermeld; de tolk declareert hiermee bij de uitvoeringsinstantie het bedrag dat volgt uit de tarieven, zoals die zijn vastgelegd door ZN (Zorgverzekeraars Nederland) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
  2. Indien na declaratie blijkt dat de opdrachtgever geen recht had op de geleverde diensten, moet de opdrachtgever zelf, volgens de vastgestelde tariefregelingen, het verschuldigde bedrag betalen.
  3. Betalingen dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden. Indien niet binnen deze termijn wordt betaald, kan de tolk de wettelijke rente in rekening brengen. Bij het uitblijven van betaling door de uitkeringsinstantie kan dit zonder voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning gebeuren. Wanneer de betaling door de opdrachtgever zelf dient te geschieden, conform art. 4.1.b., dient de tolk bij het uitblijven van betaling door de opdrachtgever zelf eerst een aanmaning te sturen voordat de wettelijke rente in rekening gebracht kan worden.
 2. Betalingen die niet via de uitkeringsinstanties verlopen
  1. Aan opdrachtgevers die voor het gebruik van de diensten van een tolk geen beschikking hebben als bedoeld in lid 1 worden door opdrachtgever en tolk overeengekomen tarieven in rekening gebracht.
  2. Over alle in rekening gebrachte bedragen is de opdrachtgever BTW verschuldigd.
  3. Betalingen dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden. Bij het uitblijven van betaling binnen deze termijn, dient de tolk de opdrachtgever een aanmaning sturen voordat de wettelijke rente in rekening gebracht kan worden.
  4. Indien te voorzien zal zijn dat de declaratie het bedrag van Euro 500,- zal overstijgen is de tolk gerechtigd 50% van het te verwachten bedrag van de declaratie als voorschot in rekening te brengen.
  5. Betaling dient te geschieden op een door de tolk aan te geven bankrekening.
  6. Bij wanbetaling zal de opdrachtgever eventuele incassokosten verschuldigd zijn.
 3. Annuleringen
  1. Annuleringen moeten tenminste twee volledige werkdagen voor de aanvang van de opdracht schriftelijk, e-mail inbegrepen, aan de tolk kenbaar worden gemaakt.
  2. Bij opdrachten die meer dan een dag bestrijken is de afzegtermijn gelijk aan het aantal dagen van de geannuleerde opdracht, met een minimum van drie werkdagen.
  3. In geval van te late annulering is de opdrachtgever verplicht het overeengekomen honorarium geheel te voldoen.

Artikel 5 - Klachten en aansprakelijkheid

 1. Klachten
  1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen binnen vier weken per aangetekend schrijven aan de tolk kenbaar gemaakt te worden.
  2. Klachten met betrekking tot de declaratie dienen binnen drie weken na de factuurdatum aan de tolk kenbaar gemaakt te worden.
  3. Indien klachten niet tijdig zijn ingediend verliest de opdrachtgever het recht van klagen.
 2. Klachtencommissie
  Indien een klacht, al dan niet nadat deze aan de tolk is kenbaar gemaakt zoals voorzien in het voorgaande lid 1, wordt ingediend bij de Klachtencommissie, is op die klacht, onder uitsluiting van het bepaalde in het voorgaande lid 1, van toepassing het Reglement van de Klachtencommissie, zoals gepubliceerd op de website van Dovenschap. Dit reglement wordt geacht deel uit te maken van de onderhavige voorwaarden en regelt de procedure inzake klachten die worden ingediend bij de Klachtencommissie.
 3. Aansprakelijkheid
  De tolk is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, noch aan de zijde van de opdrachtgever noch aan derden welke in enig verband staat met de opdracht, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid.

Artikel 6 - Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de tolk en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

NBTG - Leveringsvoorwaarden tolk Nederlandse Gebarentaal Gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam onder nummer 40536372naar boven